Thursday, 05/08/2021 - 18:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • HƯỚNG DẪN RA CÂU HỎIVÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC CẤP TIỂU HỌCLỚP 5 MÔN TIN HỌC - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 11. BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨCBảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nộidung) cần đạt theo 4 cấp độ ...
  • HƯỚNG DẪN RA CÂU HỎIVÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC CẤP TIỂU HỌCLỚP 4 MÔN TIN HỌC - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 11. BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨCBảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nộidung) cần đạt theo 4 cấp độ ...
  • HƯỚNG DẪN RA CÂU HỎIVÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC CẤP TIỂU HỌCLỚP 3 MÔN TIN HỌC - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 11. BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨCBảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nộidung) cần đạt theo 4 cấp độ ...
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số: 20/2015/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2015QUYẾT ĐỊNHBan hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán ...
Download